photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

wtorek 10.07.2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
tel.: 0 (prefiks) 22 59 35 150
fax: 0 (prefiks) 22 59 35 103

Zespół

osoba

telefon

e-mail

Kierownik Zakładu

dr inż. Maciej Malarski

59 35 150

maciej_malarski@sggw.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. SGGW

59 35 161

tadeusz_siwiec@sggw.pl

dr hab. inż. Marek Kalenik

59 35 156

marek_kalenik@sggw.pl

dr inż. Lidia Reczek

59 35 162

lidia_reczek@sggw.pl

dr inż. Magdalena Michel 59 35 160 magdalena_michel@sggw.pl
dr inż. Piotr Wichowski

dr inż. Justyna Czajkowska

59 35 154

59 35 150

piotr_wichowski@sggw.pl

justyna_czajkowska@sggw.pl

Pracownicy techniczni

mgr inż. Piotr Nowak

59 35 159

piotr_nowak@sggw.pl

Naukowo Badawcza Stacja Wodociągowa SGGW

Kierownik Stacji

mgr inż. Dariusz Morawski

59 35 151

dariusz.morawski@wp.pl

Doktoranci

mgr inż. Marta Tytkowska

59 35 149

marta_tytkowska07@op.pl

mgr inż. Monika Kazimierczak

urlop

ciszewska.monika@gmail.com

 

 

 

Uczymy

 

przedmiot

wydział, typ przedmiotu

typ

Armatura instalacyjna

WBiIŚ

fakultet

Biotechnologia w przemyśle spożywczym i ochronie środowiska

MSB

obowiązkowy

Chemia sanitarna

WBiIŚ

fakultet

Eksploatacje systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

WBiIŚ

fakultet

Gospodarka ściekowa

WBiIŚ

obowiązkowy

Instalacje budowlane

WBiIŚ

obowiązkowy

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

MSB

obowiązkowy

Mikrobiologiczne metody uzdatniania wody

WBiIŚ

fakultet

Niekonwencjonalne systemy kanalizacji

WBiIŚ

fakultet

Oczyszczanie ścieków

WBiIŚ

specjalizacyjny

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

WBiIŚ

fakultet

Odpady ściekowe i kompostowanie odpadów

WBiIŚ

specjalizacyjny

Ogrzewnictwo i wentylacja

WBiIŚ

fakultet

Projektowanie systemów kanalizacyjnych

WBiIŚ

fakultet

Projektowanie instalacji sanitarnych

WBiIŚ

fakultet

Projektowanie oczyszczalni ścieków

WBiIŚ

fakultet

Projektowanie systemów wodociągowych

WBiIŚ

specjalizacyjny

Renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

WBiIŚ

fakultet

Sieci i instalacje gazowe

WBiIŚ

fakultet

Sieci i instalacje sanitarne

WBiIŚ

obowiązkowy

Technika sanitarna

WBiIŚ

fakultet

Techniki oceny stanu środowiska

WBiIŚ

specjalizacyjny

Techniki membranowe w oczyszczaniu wody i ścieków

WBiIŚ

fakultet

Technologia oczyszczania wody i ścieków

WBiIŚ

specjalizacyjny

Technologia oczyszczania wody

WBiIŚ

obowiązkowy

Technologia wody i ścieków

WBiIŚ

obowiązkowy

Ujęcia wód podziemnych

WBiIŚ

fakultet

Układy pompowe i sprężonego powietrza

WBiIŚ

fakultet

Unieszkodliwianie osadów

WBiIŚ

specjalizacyjny

Uzdatnianie wody do celów specjalnych

WBiIŚ

fakultet

Wewnętrzne instalacje sanitarne

WBiIŚ

specjalizacyjny

Wodociągi i kanalizacje

WBiIŚ

obowiązkowy

Zaopatrzenie w wodę

WBiIŚ

specjalizacyjny

WBiIŚ – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

MSB – Międzywydziałowe Studium Biotechnologii

 

Usługi

–   badania analityczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

–   przedprojektowe badania pozwalające na wybór skutecznej technologii uzdatniania wody

–   badania efektu odżelaziania i odmanganiania wody przy wykorzystaniu nowych złóż filtracyjnych

–   mikrobiologiczna analiza efektu usuwania zanieczyszczeń z wody przy wykorzystaniu granulowanych węgli aktywnych

–   badania technologiczne różnych złóż filtracyjnych w zakresie filtracji i płukania,

–   budowa stanowisk badawczych do filtracji wody na różnych typach złóż (średnice kolumn filtracyjnych 50mm, 100mm, 200mm)

–   budowa stanowisk pilotowych  do filtracji wody na różnych typach złóż (średnice kolumn filtracyjnych 50mm, 100mm, 200mm) do montażu w stacjach wodociągowych

–   budowa aeratorów rurowych PVC z wypełnieniami pierścieniowymi (pierścienie Białeckiego, średnice aeratorów 110mm, 160mm)

 

NAUKOWO – BADAWCZA STACJA WODOCIĄGOWA SGGW jest nowoczesnym obiektem pracującą w automatycznym systemie sterowania i wizualizacją pracy układów hydraulicznych i technologicznych. Liczne, elektroniczne urządzenia kontrolne i pomiarowe pozwalają na ciągłe monitorowanie i rejestrowanie wielu parametrów pracy stacji. Do urządzeń pomiarowych należą miedzy innymi:

elektromagnetyczne mierniki przepływu wody,

-.elektroniczne mierniki ciśnienia i różnicy ciśnień,

– elektroniczne mierniki przepływu powietrza, zarówno klinowe jak i masowe,

– elektroniczne sondy pomiaru poziomu zwierciadeł wody w studniach,

– wodomierze śrubowe z elektronicznymi przetwornikami przepływu,

– rotametry itp.

NBSW SGGW produkcję wody opiera na trzech studniach ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych o głębokości około 30m i wydajności 40m3/h każda oraz jednej studni ujmującej wodę z utworów oligoceńskich o głębokości około 270m i wydajności 30m3/h.

Produkcja wody z utworów czwartorzędowych jest oparta o układ dwustopniowego pompowania, z których pierwszy stopień stanowią pompy w studniach tłoczące wodę do terenowego zbiornika zapasowo-wyrównawczego, natomiast drugi pompy sieciowe tłoczące wodę do uczelnianej sieci wodociągowej. Woda z utworów oligoceńskich tłoczona jest przy pomocy pompy w studni poprzez filtry do hydroforu skąd płynie do zdroju czerpalnego.  Filtracja wody odbywa się na złożach piaskowych i modyfikowanych złożach dolomitowych, na których usuwane są głównie ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu z zastosowaniem napowietrzania. Produkowana woda nie wymaga dezynfekcji jak również żadnych dodatków związków chemicznych. Maksymalna wydajność stacji to 150m3/h przy ciśnieniu dyspozycyjnym 40m sł. wody. Przeciętne zużycie wody przez kampus SGGW to około 800m3/h.

NAUKOWO BADAWCZA STACJA WODOCIĄGOWA SGGW wchodzi w skład struktury organizacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Katedry Budownictwa i Geodezji Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska. NBSW SGGW realizuje trzy cele:

  • naukowy – na terenie i w budynku NBSW prowadzone są różne badania naukowe, których część stanowi podstawę realizacji prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich.
  • dydaktyczny – w ramach przedmiotów związanych z techniką wodociągową studenci zapoznają się z poszczególnymi urządzeniami ciągu technologicznego oraz uczą się podstaw ich regulowania, a także ich istoty pracy przy wykorzystywaniu istniejących w stacji stanowisk badawczych.
  • produkcji wody dla wszystkich budynków kampusu SGGW zlokalizowanego w Dzielnicy Ursynów w Warszawie.

Badania naukowe prowadzone są na pracujących urządzeniach technologiczno-hydraulicznych stacji jak również na licznych stanowiskach badawczych zlokalizowanych w budynku. Urządzenia służące do produkcji wody jak również stanowiska badawcze wyposażone są w liczne, wysokiej klasy aparaturę kontrolno-pomiarową. Pozwala to na wykonywanie badań w szerokim spektrum zagadnień hydrauliczno-technologicznych jakich jak: np.:

  1. badania oporów hydraulicznych w funkcji przepływów na pracujących ciągach technologicznych (opory aeratorów, oporów złóż filtracyjnych),
  2. badania międzyprocesowe jakości wody uzdatnianej,
  3. badania technologiczne podatności wody na uzdatnianie na różnych typach złóż filtracyjnych w przezroczystych kolumnach filtracyjnych,
  4. badania oporów hydraulicznych różnych, mało średnicowych (do 25mm) kształtek i armatury,
  5. badania hydrauliczne wraz z efektywnością napowietrzania aeratorów rurowych z różnymi typami wypełnień,
  6. badania efektywności płukania różnych typów złóż filtracyjnych w wyspecjalizowanych kolumnach,
  7. badania różnego typu pływających złóż filtracyjnych w wyspecjalizowanej przezroczystej kolumnie.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się