photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


ZAKŁAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

piątek 13.02.2015

Zakład Konstrukcji Budowlanych

Tematyka badawcza „Kształtowanie zabudowy obszarów wiejskich i chronionych” obejmująca w swoim  w zakresie:

Optymalizacja rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i  architektonicznych.

Badania dotyczące rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych i energooszczędnych w budownictwie ,

Wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym położonym na terenach wiejskich.

Badania dotyczące rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych, technologicznych oraz energooszczędnych technologii  w budownictwie rolniczym

Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich, w tym:
– problemy i możliwości rozwoju gmin wiejskich w granicach obszarów chronionych,
– zasady i narzędzia kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów wiejskich,

– metody oceny i kształtowania ładu przestrzennego terenów wiejskich.

W obszarze działalności dydaktycznej Zakład jest odpowiedzialny za prowadzenie zajęć na dwóch wydziałowych kierunkach studiów – Budownictwie i Inżynierii Środowiska oraz na kierunku Technologie Energii Odnawialnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Wykaz prowadzonych przedmiotów obejmuje: Budownictwo ogólne, Materiały budowlane, Fizyka budowli, Audyt energetyczny, Audyt energetyczny budynków, Lokalny audyt energetyczny, Budownictwo rolnicze, Budownictwo przemysłowe działy wybrane, Planowanie przestrzenne, Architektura i urbanistyka.

Od 2010 r. Zakład prowadzi Studia podyplomowe „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się