photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia Podyplomowe

wtorek 5.06.2018

 

Studia podyplomowe

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiskafoto

Katedra Inżynierii Budowlanej

Nowoursynowska 159

Budynek 33, p. 135

02-776 Warszawa

tel. 22 5935101; 22 5935102; fax. 22 5935103

e-mail: kib@sggw.pl

 

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYT ENERGETYCZNY I OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

Edycja IX

 

Charakterystyka

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego sporządzania audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz projektowania przedsięwzięć termoizolacyjnych budynków.

Podstawę przygotowania programu studiów stanowią:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. Dz. U. Nr17 – poz.104
  • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.

Program Studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Absolwent studiów podyplomowych po zarejestrowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, i uzyskaniu numeru uprawnień, będzie osobą z mocy prawa uprawnioną do wykonywania samodzielnie lub w zespole charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz audytów energetycznych budynków.

Kierownik studiów: dr inż. Krzysztof Wiśniewski

Organizacja studiów: Studia trwają dwa semestry i są prowadzone w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobota, niedziela).

Warunki rekrutacji

Kandydat musi posiadać wyższe wykształcenie ze stopniem magistra w zakresie dowolnej dyscypliny lub inżyniera w zakresie dyscyplin: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych według kolejności złożenia kompletnych dokumentów.

Limit przyjęć – 36 miejsc; łączna liczba godzin 240;

Termin rozpoczęcia studiów: po zebraniu grupy

Uruchomienie Studiów Podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń (min.10 osób).

Studia nie są dofinansowane ze środków UE.

Wymagane dokumenty:

  • – Kwestionariusz osobowy kandydata na studia
  • – Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
  • – 1 fotografię
  • – Dowód wpłaty czesnego co najmniej za pierwszy semestr w przypadku płatności w 2 ratach, lub wpłaty całości w przypadku opłaty jednorazowej

Dokumenty można składać w terminie do 30 września 2018r. za pośrednictwem:

1. poczty tradycyjnej na adres:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Budowlanej
ul. Nowoursynowska 159, budynek 33, pok.135
02-776 Warszawa

2. poczty elektronicznej pod adresem:

kib@sggw.pl

Opłata:

Opłata za studia wynosi : 4900 zł + wpisowe 500 zł za dwa semestry lub w dwóch ratach: I rata 2950 zł i II rata 2450 zł.

Przy opłacie jednorazowej zniżka opłaty o 300 zł, czyli 4600 zł czesne + 500 zł wpisowe = 5100zł

Terminy:
Termin naboru – 1 czerwca – 30 września

30.09.2018 r. – zakończenie rekrutacji

do terminu I zjazdu – wpłata całości opłaty lub I raty

październik 2018 r. – rozpoczęcie zajęć na I semestrze studiów

Informacje o terminach zjazdów zostaną podane przyjętym studentom przed pierwszym zjazdem..

UWAGA!

Istnieje możliwość dofinansowania studiów przez PUP

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej koszty studiów podyplomowych
w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy:

  • złożyć w PUP wniosek (wzór do pobrania w PUP),
  • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia.

PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 675 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 25.04.2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

(na podstawie art. 42a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się