photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Naukowo Badawcza Stacja Wodociągowa

czwartek 7.01.2010

Naukowo Badawcza Stacja Wodociągowa SGGW wchodzi w skład struktury organizacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Katedry Budownictwa i Geodezji Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Stacja jest nowoczesnym obiektem pracującą w automatycznym systemie sterowania i wizualizacją pracy układów hydraulicznych i technologicznych. Liczne, elektroniczne urządzenia kontrolne i pomiarowe pozwalają na ciągłe monitorowanie i rejestrowanie wielu parametrów pracy stacji. Do urządzeń pomiarowych należą miedzy innymi:

– elektromagnetyczne mierniki przepływu wody,

-.elektroniczne mierniki ciśnienia i różnicy ciśnień,

– elektroniczne mierniki przepływu powietrza, zarówno klinowe jak i masowe,

– elektroniczne sondy pomiaru poziomu zwierciadeł wody w studniach,

– wodomierze śrubowe z elektronicznymi przetwornikami przepływu,

– rotametry itp.

 NBSW SGGW produkcję wody opiera na trzech studniach ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych o głębokości około 30m i wydajności 40m3/h każda oraz jednej studni ujmującej wodę z utworów oligoceńskich o głębokości około 270m i wydajności 30m3/h. Produkcja wody z utworów czwartorzędowych jest oparta o układ dwustopniowego pompowania, z których pierwszy stopień stanowią pompy w studniach tłoczące wodę do terenowego zbiornika zapasowo-wyrównawczego, natomiast drugi pompy sieciowe tłoczące wodę do uczelnianej sieci wodociągowej. Woda z utworów oligoceńskich tłoczona jest przy pomocy pompy w studni poprzez filtry do hydroforu skąd płynie do zdroju czerpalnego.  Filtracja wody odbywa się na złożach piaskowych i modyfikowanych złożach dolomitowych, na których usuwane są głównie ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu z zastosowaniem napowietrzania. Produkowana woda nie wymaga dezynfekcji jak również żadnych dodatków związków chemicznych. Maksymalna wydajność stacji to 150m3/h przy ciśnieniu dyspozycyjnym 40m sł. wody. Przeciętne zużycie wody przez kampus SGGW to około 800m3/h.

 NBSW SGGW realizuje trzy podstawowe cele:

naukowy – na terenie i w budynku NBSW prowadzone są różne badania naukowe, których część stanowi podstawę realizacji prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich.

dydaktyczny – w ramach przedmiotów związanych z techniką wodociągową studenci zapoznają się z poszczególnymi urządzeniami ciągu technologicznego oraz uczą się podstaw ich regulowania, a także ich istoty pracy przy wykorzystywaniu istniejących w stacji stanowisk badawczych.

produkcji wody dla wszystkich budynków kampusu SGGW zlokalizowanego w Dzielnicy Ursynów w Warszawie.

 Badania naukowe prowadzone są na pracujących urządzeniach technologiczno-hydraulicznych stacji jak również na licznych stanowiskach badawczych zlokalizowanych w budynku. Urządzenia służące do produkcji wody jak również stanowiska badawcze wyposażone są w liczne, wysokiej klasy aparaturę kontrolno-pomiarową. Pozwala to na wykonywanie badań w szerokim spektrum zagadnień hydrauliczno-technologicznych takich jak: np.:

– badania oporów hydraulicznych w funkcji przepływów na pracujących ciągach technologicznych (opory aeratorów, oporów złóż filtracyjnych),

– badania międzyprocesowe jakości wody uzdatnianej,

– badania technologiczne podatności wody na uzdatnianie na różnych typach złóż filtracyjnych w przezroczystych kolumnach filtracyjnych,

– badania oporów hydraulicznych różnych, mało średnicowych (do 25mm) kształtek i armatury,

– badania hydrauliczne wraz z efektywnością napowietrzania aeratorów rurowych z różnymi typami wypełnień,

– badania efektywności płukania różnych typów złóż filtracyjnych w wyspecjalizowanych kolumnach.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się